Montessori

Montessori

 

Hur vill vi då använda denna utomhuspedagogiska inriktning tillsammans med Montessoripedagogiken?

Maria Montessori (1870-1952)

 

Föddes i Italien och blev den 10 juni 1896 Italiens första kvinnliga läkare.

 

På en läkarkongress i Turin lade Montessori för första gången fram sin teori om att en svag begåvning var ett pedagogiskt problem mer än ett medicinskt och 1906 fick hon möjlighet att pröva sina idéer och metoder även på friska barn och öppnade ett daghem, det s.k. Casa dei Bambino.

 

Montessoripedagogiken grundar sig på Maria Montessoris egna tankar och iakttagelser och den forskning som hon bedrev under hela sitt liv.

 

Förberedd miljö

 

Det är viktigt att skapa en pedagogisk miljö, anpassad efter barns och ungas naturliga utvecklingsstadier och behov.

 

När ett barn kommer in i ett rum så ska rummet och dess saker vara utformat så att barnet genast känner lust att vistas där, och varje sak skall ha sin bestämda plats så att barnet alltid finner det de söker efter.

 

När vi vistas ute, är naturen redan ett färdigt rum som barnet alltid kan börja utforska direkt när vi kommer dit.

Självständighet

 

Montessori har en mycket stark tro på att barnet har en speciell kraft, som vi måste låta dem få utveckla i frihet. Vi tror på att alla barn bär på en möjlighet inom sig och att det är vi vuxna som har till uppgift att hjälpa barnen att upptäcka denna möjlighet. Montessori sa själv: det är barnen som visar vägen och jag följer dem.

 

Vi måste observera våra barn för att sedan kunna ställa oss frågorna:


Vad vill barnet lära sig? Vad kan jag som pedagog erbjuda? Och till sist, finns det ingenting kvar som barnet borde lära sig?

 

 

Undervisning

 

Enligt Montessori bör undervisningen oavsett om det gäller förskola eller skola delas upp i tre områden: skapa intresse, ge barnet tid, gör barnen medvetna om att de vet.

 

Montessori pratade också om den Kosmiska undervisningen. Den innebär att Montessori trodde på att allt på jorden, både levande och icke levande är beroende av varandra. Barnen ska få känna att de är en del av helheten och få en kunskap om att allt runt om oss hänger ihop.

 

Vi anser att genom att integrera Montessoripedagogik med utomhuspedagogik har vi möjlighet att ge barnet det bästa och det mesta för ett livslångt lärande.

Som grund för allt detta utgår vi frå Lpfö där det i den reviderande upplagan från 2010 står mycket om att barnen ska få arbeta med natur, teknik och matematik vilket vi på ett utmärkt sätt får in i barnens vardag genom att arbeta på det sätt, som ovan angivits.